Közgyűlési meghívók

K Ö Z G Y Ű L É S I         M E G H Í V Ó

 

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1163 Budapest, Cziráki u.26-32.II.144., Cg.: 01-10-043313) igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy 2018. december 21. napján (péntek) 10.00 órai kezdettel

 

rendkívüli közgyűlést tart.

 

A közgyűlés megtartásának módja: ülés. A közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.).

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2019. január 4. napja, délelőtt 10.00 óra. A megismételt közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.). A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

A közgyűlés összehívása a társaság közelgő fizetőképtelenségéről szóló tájékoztatás illetve a társaság igazgatósági tagjainak és felügyelőbizottsági tagjainak lemondása miatt vált szükségessé.

 

 

I. A közgyűlés napirendje

 

 1. Tájékoztatás a társaság közelgő fizetőképtelenségéről.

 2. Igazgatósági tagok választása, döntés díjazásukról.

 3. Felügyelőbizottsági tagok választása, döntés díjazásukról.

 4. Auditbizottsági tagok választása, döntés díjazásukról.

 5. Döntés a társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása

 

II. A szavazati jog gyakorlásának feltételei

 

A részvényes szavazati jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a közgyűlést megelőzően a helyszínen az Igazgatósághoz benyújtani.

 

A közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki legkésőbb a közgyűlés napját megelőző második munkanapon (2018. december 19-én) a részvénykönyvbe bejegyzésre került.

 

A Társaság Igazgatósága ezúton értesíti részvényeseit, hogy a napirendi pontokhoz készített anyagok (a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok) a közgyűlés napját megelőző 21 napon belül a Társaság székhelyén, illetve a Társaság internetes honlapján (www.ehep.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu) hozzáférhetők, megtekinthetők.

 

III. Egyéb tájékoztatás

 

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

 

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

 

A helyszínen a regisztráció a közgyűlés napján 9 óra 30 perctől lehetséges.

 

 

Budapest, 2018. november 7.

 

 

 

 

Első Hazai Energia- portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatósága

_________________________________________________________________________________________________________________

K Ö Z G Y Ű L É S I  M E G H Í V Ó

 

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1163 Budapest, Cziráki u.26-32.II.144., Cg.: 01-10-043313) igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy 2018. június 15. napján (péntek) 10.00 órai kezdettel

 

rendkívüli közgyűlést tart.

 

A közgyűlés megtartásának módja: ülés. A közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.).

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2018. július 3. napja, délelőtt 10.00 óra. A megismételt közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.). A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

A 2017. évi veszteség hatására a társaság saját tőkéje a jegyzett tőke kevesebb, mint kétharmadára csökkent, ezért szükséges a társaság jegyzett tőkéjének leszállítása.

 

I. A közgyűlés napirendje

 

 1. A társaság jegyzett tőkéjének leszállítása

 2. Döntés a társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása

 

II. A szavazati jog gyakorlásának feltételei

 

A részvényes szavazati jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a közgyűlést megelőzően a helyszínen az Igazgatósághoz benyújtani.

 

A közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki legkésőbb a közgyűlés napját megelőző második munkanapon (2018. június 13-án) a részvénykönyvbe bejegyzésre került.

 

A Társaság Igazgatósága ezúton értesíti részvényeseit, hogy a napirendi pontokhoz készített anyagok (a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok) a közgyűlés napját megelőző 21 napon belül a Társaság székhelyén, illetve a Társaság internetes honlapján (www.ehep.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu) hozzáférhetők, megtekinthetők.

 

III. Egyéb tájékoztatás

 

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

 

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

 

A helyszínen a regisztráció a közgyűlés napján 9 óra 30 perctől lehetséges.

 

 

Budapest, 2018. május 2.

 

 

 

 

Első Hazai Energia- portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatósága

_________________________________________________________________________________________________________________________

K Ö Z G Y Ű L É S I  M E G H Í V Ó

 

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1163 Budapest, Cziráki u.26-32., II.144., Cg.: 01-10-043313) igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy 2018. április 17. napján (kedd) 10.00 órai kezdettel

 

éves rendes közgyűlést tart.

 

A közgyűlés megtartásának módja: ülés. A közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.).

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2018. április 27. napja, 10.00 óra. A megismételt közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.). A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

I. A közgyűlés napirendje

 

1.Az igazgatóság beszámolója a 2017-es üzleti évről

2.A felügyelőbizottság jelentése a 2017-es üzleti évről

3.A könyvvizsgáló jelentése a 2017-es üzleti évről

4.A 2017-es üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról

5.Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról

6.Döntés a 2017-es üzleti évre vonatkozó, a társaság vezető tisztségviselői részére megadandó, a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvény tárgyában

7.Döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról, a társaság új alapszabályának elfogadása

8.Döntés a társaság jogutód nélküli megszűnéséről (végelszámolásáról) és a végelszámolás elrendeléséről; a végelszámolás kezdő időpontjának megállapítása

9.Döntés a végelszámoló megválasztásáról és díjazásáról

10.Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásáról.

11.Döntés a felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról és a társaságnál a felügyelőbizottság működésének megszüntetéséről (kizárólag a társaság jogutód nélkül történő megszűnésének elhatározása esetén)

12.Döntés a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról és díjazásáról, valamint az auditbizottság tagjainak megválasztásáról (kizárólag a társaság jogutód nélküli megszűnése kérdésében hozott elutasító közgyűlési döntés esetén)

13.A társaság alapszabályának módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása (kizárólag a társaság jogutód nélküli megszűnése kérdésében hozott elutasító közgyűlési döntés esetén).

 

Az igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés, a napirendi pontok közül az 1-4. napirendi pontokról és a 7-9. napirendi pontokról egy-egy közös határozatban szavazzon.

 

II. A szavazati jog gyakorlásának feltételei

 

A részvényes szavazati jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a közgyűlést megelőzően a helyszínen az Igazgatósághoz benyújtani.

 

A közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki legkésőbb a közgyűlés napját megelőző második munkanapon (2018. április 13-án) a részvénykönyvbe bejegyzésre került.

 

A Társaság Igazgatósága ezúton értesíti részvényeseit, hogy a napirendi pontokhoz készített anyagok (a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok) a közgyűlés napját megelőző 21 napon belül a Társaság székhelyén, illetve a Társaság internetes honlapján (www.ehep.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu) hozzáférhetők, megtekinthetők.

 

III. Egyéb tájékoztatás

 

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

 

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

 

A helyszínen a regisztráció a közgyűlés napján 9 óra 30 perctől lehetséges.

 

 

Budapest, 2018. március 13.

 

 

 

 

Első Hazai Energia- portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatósága

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

K Ö Z G Y Ű L É S I  M E G H Í V Ó

 

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1163 Budapest, Cziráki u.26-32. II.144., Cg.: 01-10-043313) igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy 2017. szeptember 5. napján (kedd) 10.00 órai kezdettel

 

rendkívüli közgyűlést tart.

 

A közgyűlés megtartásának módja: ülés. A közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.).

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2017. szeptember 26. napja, délelőtt 10.00 óra. A megismételt közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.). A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügy(ek)ben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

A társaság korábban tartott éves rendes közgyűlése, illetve rendkívüli közgyűlése nem fogadta el a BÉT szabályzatában előírt kötelező adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan a felelős társaságirányítási jelentést, ezért azt újra, változatlan formában a közgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

 

I. A közgyűlés napirendje

 

 1. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról

 

II. A szavazati jog gyakorlásának feltételei

 

A részvényes szavazati jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a közgyűlést megelőzően a helyszínen az Igazgatósághoz benyújtani.

 

A közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki legkésőbb a közgyűlés napját megelőző második munkanapon (2017. szeptember 1-én) a részvénykönyvbe bejegyzésre került.

 

A Társaság Igazgatósága ezúton értesíti részvényeseit, hogy a napirendi ponthoz készített anyag (a határozattervezet és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentum) a közgyűlés napját megelőző 21 napon belül a Társaság székhelyén, illetve a Társaság internetes honlapján (www.ehepnyrt.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu) hozzáférhetők, megtekinthetők.

 

III. Egyéb tájékoztatás

 

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

 

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

 

A helyszínen a regisztráció a közgyűlés napján 9 óra 30 perctől lehetséges.

 

 

Budapest, 2017. július 10.

 

 

 

 

Első Hazai Energia- portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatósága

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

K Ö Z G Y Ű L É S I  M E G H Í V Ó

 

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út. 22., Cg.: 01-10-043313) igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy 2017. június 13. napján (kedd) 10.00 órai kezdettel

 

rendkívüli közgyűlést tart.

 

A közgyűlés megtartásának módja: ülés. A közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.).

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2017. július 4. napja, délelőtt 10.00 óra. A megismételt közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.). A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

A 2016. évi veszteség hatására a társaság saját tőkéje a jegyzett tőke kevesebb, mint kétharmadára csökkent, ezért szükséges a társaság jegyzett tőkéjének leszállítása, illetve a BÉT szabályzatában előírt kötelező adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan a felelős társaságirányítási jelentés elfogadására nem került sor az éves rendes közgyűlésen, ezért azt újra a közgyűlés elé kell terjeszteni elfogadásra.

 

I. A közgyűlés napirendje

 

 1. 1.A társaság jegyzett tőkéjének leszállítása

 2. 2. Döntés a társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása

 3. 3. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról

 

II. A szavazati jog gyakorlásának feltételei

 

A részvényes szavazati jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a közgyűlést megelőzően a helyszínen az Igazgatósághoz benyújtani.

 

A közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki legkésőbb a közgyűlés napját megelőző második munkanapon (2017. június 9-én) a részvénykönyvbe bejegyzésre került.

 

A Társaság Igazgatósága ezúton értesíti részvényeseit, hogy a napirendi pontokhoz készített anyagok (a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok) a közgyűlés napját megelőző 21 napon belül a Társaság székhelyén, illetve a Társaság internetes honlapján (www.ehepnyrt.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu) hozzáférhetők, megtekinthetők.

 

III. Egyéb tájékoztatás

 

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

 

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

 

A helyszínen a regisztráció a közgyűlés napján 9 óra 30 perctől lehetséges.

 

 

Budapest, 2017. május 4.

 

 

 

 

Első Hazai Energia- portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatósága

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

K Ö Z G Y Ű L É S I  M E G H Í V Ó

 

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út. 22., Cg.: 01-10-043313) igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy 2017. április 18. napján (kedd) 10.00 órai kezdettel

 

éves rendes közgyűlést tart.

 

A közgyűlés megtartásának módja: ülés. A közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.).

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2017. április 28. napja, délelőtt 10.00 óra. A megismételt közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.). A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

I. A közgyűlés napirendje

 

 1. Az Igazgatóság beszámolója a 2016-os üzleti évről

 2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2016-os üzleti évről

 3. A könyvvizsgáló jelentése a 2016-os üzleti évről

 4. A 2016-os üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról

 5. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról

 6. Döntés a 2016-os üzleti évre vonatkozó, a társaság vezető tisztségviselői részére megadandó, a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvény tárgyában

 1. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásáról.

 

II. A szavazati jog gyakorlásának feltételei

 

A részvényes szavazati jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a közgyűlést megelőzően a helyszínen az Igazgatósághoz benyújtani.

 

A közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki legkésőbb a közgyűlés napját megelőző második munkanapon (2017. április 13-án, amennyiben a 2017. április 14-i Nagypéntek az abban az időpontban hatályos jogszabályok alapján munkanapnak minősül, illetve 2017. április 12-én, amennyiben a 2017. április 14-i Nagypéntek az abban az időpontban hatályos jogszabályok alapján nem minősül munkanapnak) a részvénykönyvbe bejegyzésre került.

 

A Társaság Igazgatósága ezúton értesíti részvényeseit, hogy a napirendi pontokhoz készített anyagok (a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok) a közgyűlés napját megelőző 21 napon belül a Társaság székhelyén, illetve a Társaság internetes honlapján (www.ehepnyrt.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu) hozzáférhetők, megtekinthetők.

 

III. Egyéb tájékoztatás

 

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

 

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

 

A helyszínen a regisztráció a közgyűlés napján 9 óra 30 perctől lehetséges.

 

 

Budapest, 2017. március 7.

 

 

 

 

Első Hazai Energia- portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatósága

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

K Ö Z G Y Ű L É S I  M E G H Í V Ó

 

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi u. 22., Cg.: 01-10-043313) igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy 2016. június 13. napján (hétfő) 10.00 órai kezdettel

 

rendkívüli közgyűlést tart.

 

A közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.).

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2016. június 23. napja, délelőtt 10.00 óra. A megismételt közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.). A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

I. A közgyűlés napirendje

 

 

1. A társaság jegyzett tőkéjének leszállítása

2. Felügyelőbizottsági tag választása és díjazásának megállapítása

3. Auditbizottsági tag választása és díjazásának megállapítása

4. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása

5. A 2015. június 25. napján megválasztott felügyelőbizottsági tag, auditbizottsági tag, valamint könyvvizsgáló által kifejtett tevékenység jóváhagyása

6. A társaság székhelyének megváltoztatása

7. A társaság tevékenységi köreinek kibővítése a TEÁOR 6612 Értékpapír- és árutőzsdei ügynöki tevékenységgel

8. Döntés a társaság új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről

9. Döntés a társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása

10. Az Igazgatóság beszámolója a 2015-ös üzleti évről

11. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2015-ös üzleti évről

12. A könyvvizsgáló jelentése a 2015-ös üzleti évről

13. A 2015-ös üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról

14. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról

15. Döntés a 2015-ös üzleti évre vonatkozó, a társaság vezető tisztségviselői részére megadandó felmentvény tárgyában

16. Egyebek

 

 

 

II. A szavazati jog gyakorlásának feltételei

 

A részvényes szavazati jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a közgyűlést megelőzően a helyszínen az Igazgatósághoz benyújtani.

 

A közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki legkésőbb a közgyűlés napját megelőző második munkanapon (2016. június 9.) 18 óráig a részvénykönyvbe bejegyzésre került.

 

A Társaság Igazgatósága ezúton értesíti névre szóló részvényeseit, hogy a napirendi pontokhoz készített anyagok a közgyűlés napját megelőző 21 napon belül a Társaság székhelyén, illetve a Társaság internetes honlapján (www.ehepnyrt.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu) hozzáférhetők, megtekinthetők.

 

III. Egyéb tájékoztatás

 

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.

 

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek.

 

A részvényesek az előző bekezdés szerinti jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

 

A helyszínen a regisztráció a közgyűlés napján 9 óra 30 perctől lehetséges.

 

 

 

Budapest, 2016. május 13.

 

 

 

 

 

 

Első Hazai Energia- portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatósága

 

1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. II.emelet 144 Mobil: +36 30 613-4306