Közgyűlési meghívók

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cgt.01-19-001641/2

A(z) DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság képv.: Dr. Móricz Zoltán (2400 Dunaújváros, Kossuth L utca 5.;) törvényességi felügyeleti eljárást kérelmezőnek a Cg.01-10-043313 számon bejegyzett Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 2. em. 144.; adószáma: 12248074-2-42) elleni törvényességi felügyeleti eljárásban a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága meghozta a következő

 

V É G Z É S T

A Fővárosi Törvényszék Cégbíróság felhatalmazása alapján a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint a társaság 35,75%-kal rendelkező részvényese rendkívüli közgyűlést hív össze

 

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényesek!

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1163 Budapest, Cziráki u.26-32.II. 144., Cg.: 01-10-043313) 2019. március 20. napján (szerda) 10.00 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést tart.

A közgyűlés megtartásának módja:személyes jelenlét. A közgyűlés helyszíne a székhely: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.).

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2019. április 1. napja, 10.00 óra. A megismételt közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.). A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

I. A közgyűlés napirendje

 1. 1. Igazgatósági tagok választása, döntés díjazásukról.
 2. 2. Felügyelőbizottsági tagok választása, döntés díjazásukról.
 3. 3. Auditbizottsági tagok választása, döntés díjazásukról.
 4. 4. Könyvvizsgáló megválasztása, döntés díjazásáról
 5. 5. Döntés a társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadás
 6. 6. A 2018-as üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról
 7. 7. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
 8. 8. Döntés a közgyűlés összehívásával felmerült költség viseléséről.

 

 1. A szavazati jog gyakorlásának feltételei A részvényes szavazati jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a közgyűlést megelőzően a helyszínen a regisztráció alkalmával benyújtani.

A közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki legkésőbb a közgyűlés napját megelőző második munkanapon, azaz 2019. március 18-án a részvénykönyvbe bejegyzésre került, és a közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást a közgyűlést megelőzően benyújtja. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés, illetve a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

 1. Egyéb tájékoztatás A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

A helyszínen a regisztráció a közgyűlés napján 9 óra 30 perctől lehetséges.

Első Hazai Energia- portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 37,75 százalékkal rendelkező részvényese.

Budapest, 2019. február 11.

 

Könnyűné dr. Mondok Edit s.k.

tanácselnök

A kiadmány hiteléül:

Balláné Pintér Valéria

szerkesztő

 

 

 

 


 

K Ö Z G Y Ű L É S I         M E G H Í V Ó

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1163 Budapest, Cziráki u.26-32.II.144., Cg.: 01-10-043313) igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy 2018. december 21. napján (péntek) 10.00 órai kezdettel

 

rendkívüli közgyűlést tart.

 

A közgyűlés megtartásának módja: ülés. A közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.).

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2019. január 4. napja, délelőtt 10.00 óra. A megismételt közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.). A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

A közgyűlés összehívása a társaság közelgő fizetőképtelenségéről szóló tájékoztatás illetve a társaság igazgatósági tagjainak és felügyelőbizottsági tagjainak lemondása miatt vált szükségessé.

 

 

I. A közgyűlés napirendje

 

 1. Tájékoztatás a társaság közelgő fizetőképtelenségéről.

 2. Igazgatósági tagok választása, döntés díjazásukról.

 3. Felügyelőbizottsági tagok választása, döntés díjazásukról.

 4. Auditbizottsági tagok választása, döntés díjazásukról.

 5. Döntés a társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása

 

II. A szavazati jog gyakorlásának feltételei

 

A részvényes szavazati jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a közgyűlést megelőzően a helyszínen az Igazgatósághoz benyújtani.

 

A közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki legkésőbb a közgyűlés napját megelőző második munkanapon (2018. december 19-én) a részvénykönyvbe bejegyzésre került.

 

A Társaság Igazgatósága ezúton értesíti részvényeseit, hogy a napirendi pontokhoz készített anyagok (a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok) a közgyűlés napját megelőző 21 napon belül a Társaság székhelyén, illetve a Társaság internetes honlapján (www.ehep.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu) hozzáférhetők, megtekinthetők.

 

III. Egyéb tájékoztatás

 

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

 

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

 

A helyszínen a regisztráció a közgyűlés napján 9 óra 30 perctől lehetséges.

 

 

Budapest, 2018. november 7.

 

 

 

 

Első Hazai Energia- portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatósága

_________________________________________________________________________________________________________________

K Ö Z G Y Ű L É S I  M E G H Í V Ó

 

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1163 Budapest, Cziráki u.26-32.II.144., Cg.: 01-10-043313) igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy 2018. június 15. napján (péntek) 10.00 órai kezdettel

 

rendkívüli közgyűlést tart.

 

A közgyűlés megtartásának módja: ülés. A közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.).

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2018. július 3. napja, délelőtt 10.00 óra. A megismételt közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.). A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

A 2017. évi veszteség hatására a társaság saját tőkéje a jegyzett tőke kevesebb, mint kétharmadára csökkent, ezért szükséges a társaság jegyzett tőkéjének leszállítása.

 

I. A közgyűlés napirendje

 

 1. A társaság jegyzett tőkéjének leszállítása

 2. Döntés a társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása

 

II. A szavazati jog gyakorlásának feltételei

 

A részvényes szavazati jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a közgyűlést megelőzően a helyszínen az Igazgatósághoz benyújtani.

 

A közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki legkésőbb a közgyűlés napját megelőző második munkanapon (2018. június 13-án) a részvénykönyvbe bejegyzésre került.

 

A Társaság Igazgatósága ezúton értesíti részvényeseit, hogy a napirendi pontokhoz készített anyagok (a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok) a közgyűlés napját megelőző 21 napon belül a Társaság székhelyén, illetve a Társaság internetes honlapján (www.ehep.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu) hozzáférhetők, megtekinthetők.

 

III. Egyéb tájékoztatás

 

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

 

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

 

A helyszínen a regisztráció a közgyűlés napján 9 óra 30 perctől lehetséges.

 

 

Budapest, 2018. május 2.

 

 

 

 

Első Hazai Energia- portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatósága

_________________________________________________________________________________________________________________________

K Ö Z G Y Ű L É S I  M E G H Í V Ó

 

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1163 Budapest, Cziráki u.26-32., II.144., Cg.: 01-10-043313) igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy 2018. április 17. napján (kedd) 10.00 órai kezdettel

 

éves rendes közgyűlést tart.

 

A közgyűlés megtartásának módja: ülés. A közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.).

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2018. április 27. napja, 10.00 óra. A megismételt közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.). A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

I. A közgyűlés napirendje

 

1.Az igazgatóság beszámolója a 2017-es üzleti évről

2.A felügyelőbizottság jelentése a 2017-es üzleti évről

3.A könyvvizsgáló jelentése a 2017-es üzleti évről

4.A 2017-es üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról

5.Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról

6.Döntés a 2017-es üzleti évre vonatkozó, a társaság vezető tisztségviselői részére megadandó, a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvény tárgyában

7.Döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról, a társaság új alapszabályának elfogadása

8.Döntés a társaság jogutód nélküli megszűnéséről (végelszámolásáról) és a végelszámolás elrendeléséről; a végelszámolás kezdő időpontjának megállapítása

9.Döntés a végelszámoló megválasztásáról és díjazásáról

10.Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásáról.

11.Döntés a felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról és a társaságnál a felügyelőbizottság működésének megszüntetéséről (kizárólag a társaság jogutód nélkül történő megszűnésének elhatározása esetén)

12.Döntés a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról és díjazásáról, valamint az auditbizottság tagjainak megválasztásáról (kizárólag a társaság jogutód nélküli megszűnése kérdésében hozott elutasító közgyűlési döntés esetén)

13.A társaság alapszabályának módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása (kizárólag a társaság jogutód nélküli megszűnése kérdésében hozott elutasító közgyűlési döntés esetén).

 

Az igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés, a napirendi pontok közül az 1-4. napirendi pontokról és a 7-9. napirendi pontokról egy-egy közös határozatban szavazzon.

 

II. A szavazati jog gyakorlásának feltételei

 

A részvényes szavazati jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a közgyűlést megelőzően a helyszínen az Igazgatósághoz benyújtani.

 

A közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki legkésőbb a közgyűlés napját megelőző második munkanapon (2018. április 13-án) a részvénykönyvbe bejegyzésre került.

 

A Társaság Igazgatósága ezúton értesíti részvényeseit, hogy a napirendi pontokhoz készített anyagok (a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok) a közgyűlés napját megelőző 21 napon belül a Társaság székhelyén, illetve a Társaság internetes honlapján (www.ehep.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu) hozzáférhetők, megtekinthetők.

 

III. Egyéb tájékoztatás

 

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

 

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

 

A helyszínen a regisztráció a közgyűlés napján 9 óra 30 perctől lehetséges.

 

 

Budapest, 2018. március 13.

 

 

 

 

Első Hazai Energia- portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatósága

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

K Ö Z G Y Ű L É S I  M E G H Í V Ó

 

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1163 Budapest, Cziráki u.26-32. II.144., Cg.: 01-10-043313) igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy 2017. szeptember 5. napján (kedd) 10.00 órai kezdettel

 

rendkívüli közgyűlést tart.

 

A közgyűlés megtartásának módja: ülés. A közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.).

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2017. szeptember 26. napja, délelőtt 10.00 óra. A megismételt közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.). A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügy(ek)ben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

A társaság korábban tartott éves rendes közgyűlése, illetve rendkívüli közgyűlése nem fogadta el a BÉT szabályzatában előírt kötelező adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan a felelős társaságirányítási jelentést, ezért azt újra, változatlan formában a közgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

 

I. A közgyűlés napirendje

 

 1. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról

 

II. A szavazati jog gyakorlásának feltételei

 

A részvényes szavazati jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a közgyűlést megelőzően a helyszínen az Igazgatósághoz benyújtani.

 

A közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki legkésőbb a közgyűlés napját megelőző második munkanapon (2017. szeptember 1-én) a részvénykönyvbe bejegyzésre került.

 

A Társaság Igazgatósága ezúton értesíti részvényeseit, hogy a napirendi ponthoz készített anyag (a határozattervezet és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentum) a közgyűlés napját megelőző 21 napon belül a Társaság székhelyén, illetve a Társaság internetes honlapján (www.ehepnyrt.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu) hozzáférhetők, megtekinthetők.

 

III. Egyéb tájékoztatás

 

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

 

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

 

A helyszínen a regisztráció a közgyűlés napján 9 óra 30 perctől lehetséges.

 

 

Budapest, 2017. július 10.

 

 

 

 

Első Hazai Energia- portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatósága

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

K Ö Z G Y Ű L É S I  M E G H Í V Ó

 

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út. 22., Cg.: 01-10-043313) igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy 2017. június 13. napján (kedd) 10.00 órai kezdettel

 

rendkívüli közgyűlést tart.

 

A közgyűlés megtartásának módja: ülés. A közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.).

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2017. július 4. napja, délelőtt 10.00 óra. A megismételt közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.). A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

A 2016. évi veszteség hatására a társaság saját tőkéje a jegyzett tőke kevesebb, mint kétharmadára csökkent, ezért szükséges a társaság jegyzett tőkéjének leszállítása, illetve a BÉT szabályzatában előírt kötelező adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan a felelős társaságirányítási jelentés elfogadására nem került sor az éves rendes közgyűlésen, ezért azt újra a közgyűlés elé kell terjeszteni elfogadásra.

 

I. A közgyűlés napirendje

 

 1. 1.A társaság jegyzett tőkéjének leszállítása

 2. 2. Döntés a társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása

 3. 3. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról

 

II. A szavazati jog gyakorlásának feltételei

 

A részvényes szavazati jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a közgyűlést megelőzően a helyszínen az Igazgatósághoz benyújtani.

 

A közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki legkésőbb a közgyűlés napját megelőző második munkanapon (2017. június 9-én) a részvénykönyvbe bejegyzésre került.

 

A Társaság Igazgatósága ezúton értesíti részvényeseit, hogy a napirendi pontokhoz készített anyagok (a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok) a közgyűlés napját megelőző 21 napon belül a Társaság székhelyén, illetve a Társaság internetes honlapján (www.ehepnyrt.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu) hozzáférhetők, megtekinthetők.

 

III. Egyéb tájékoztatás

 

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

 

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

 

A helyszínen a regisztráció a közgyűlés napján 9 óra 30 perctől lehetséges.

 

 

Budapest, 2017. május 4.

 

 

 

 

Első Hazai Energia- portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatósága

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

K Ö Z G Y Ű L É S I  M E G H Í V Ó

 

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út. 22., Cg.: 01-10-043313) igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy 2017. április 18. napján (kedd) 10.00 órai kezdettel

 

éves rendes közgyűlést tart.

 

A közgyűlés megtartásának módja: ülés. A közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.).

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2017. április 28. napja, délelőtt 10.00 óra. A megismételt közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.). A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

I. A közgyűlés napirendje

 

 1. Az Igazgatóság beszámolója a 2016-os üzleti évről

 2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2016-os üzleti évről

 3. A könyvvizsgáló jelentése a 2016-os üzleti évről

 4. A 2016-os üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról

 5. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról

 6. Döntés a 2016-os üzleti évre vonatkozó, a társaság vezető tisztségviselői részére megadandó, a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvény tárgyában

 1. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásáról.

 

II. A szavazati jog gyakorlásának feltételei

 

A részvényes szavazati jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a közgyűlést megelőzően a helyszínen az Igazgatósághoz benyújtani.

 

A közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki legkésőbb a közgyűlés napját megelőző második munkanapon (2017. április 13-án, amennyiben a 2017. április 14-i Nagypéntek az abban az időpontban hatályos jogszabályok alapján munkanapnak minősül, illetve 2017. április 12-én, amennyiben a 2017. április 14-i Nagypéntek az abban az időpontban hatályos jogszabályok alapján nem minősül munkanapnak) a részvénykönyvbe bejegyzésre került.

 

A Társaság Igazgatósága ezúton értesíti részvényeseit, hogy a napirendi pontokhoz készített anyagok (a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok) a közgyűlés napját megelőző 21 napon belül a Társaság székhelyén, illetve a Társaság internetes honlapján (www.ehepnyrt.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu) hozzáférhetők, megtekinthetők.

 

III. Egyéb tájékoztatás

 

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

 

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

 

A helyszínen a regisztráció a közgyűlés napján 9 óra 30 perctől lehetséges.

 

 

Budapest, 2017. március 7.

 

 

 

 

Első Hazai Energia- portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatósága

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

K Ö Z G Y Ű L É S I  M E G H Í V Ó

 

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi u. 22., Cg.: 01-10-043313) igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy 2016. június 13. napján (hétfő) 10.00 órai kezdettel

 

rendkívüli közgyűlést tart.

 

A közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.).

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2016. június 23. napja, délelőtt 10.00 óra. A megismételt közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.). A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

I. A közgyűlés napirendje

 

 

1. A társaság jegyzett tőkéjének leszállítása

2. Felügyelőbizottsági tag választása és díjazásának megállapítása

3. Auditbizottsági tag választása és díjazásának megállapítása

4. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása

5. A 2015. június 25. napján megválasztott felügyelőbizottsági tag, auditbizottsági tag, valamint könyvvizsgáló által kifejtett tevékenység jóváhagyása

6. A társaság székhelyének megváltoztatása

7. A társaság tevékenységi köreinek kibővítése a TEÁOR 6612 Értékpapír- és árutőzsdei ügynöki tevékenységgel

8. Döntés a társaság új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről

9. Döntés a társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása

10. Az Igazgatóság beszámolója a 2015-ös üzleti évről

11. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2015-ös üzleti évről

12. A könyvvizsgáló jelentése a 2015-ös üzleti évről

13. A 2015-ös üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról

14. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról

15. Döntés a 2015-ös üzleti évre vonatkozó, a társaság vezető tisztségviselői részére megadandó felmentvény tárgyában

16. Egyebek

 

 

 

II. A szavazati jog gyakorlásának feltételei

 

A részvényes szavazati jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a közgyűlést megelőzően a helyszínen az Igazgatósághoz benyújtani.

 

A közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki legkésőbb a közgyűlés napját megelőző második munkanapon (2016. június 9.) 18 óráig a részvénykönyvbe bejegyzésre került.

 

A Társaság Igazgatósága ezúton értesíti névre szóló részvényeseit, hogy a napirendi pontokhoz készített anyagok a közgyűlés napját megelőző 21 napon belül a Társaság székhelyén, illetve a Társaság internetes honlapján (www.ehepnyrt.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu) hozzáférhetők, megtekinthetők.

 

III. Egyéb tájékoztatás

 

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.

 

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek.

 

A részvényesek az előző bekezdés szerinti jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

 

A helyszínen a regisztráció a közgyűlés napján 9 óra 30 perctől lehetséges.

 

 

 

Budapest, 2016. május 13.

 

 

 

 

 

 

Első Hazai Energia- portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatósága

 

1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. II.emelet 144 Mobil: +36 30 613-4306